Ngô Quốc Anh

August 24, 2007

Bắt đầu soạn bài tập Giải tích 5

Filed under: Linh Tinh — Ngô Quốc Anh @ 16:12

Hôm nay ta chính thức bắt đầu soạn bài tập Giải tích 5, không giống như 02 năm rồi, kể từ năm nay, mỗi tuần các SV sẽ được nhận 01 tờ bài tập gồm có vài bài tập lớn để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Sẽ có yêu cầu làm và nộp một số bài tập lớn trong mỗi tờ bài tập, cụ thể như thế nào còn chưa tính.

Vì năm nay chuyển sang hình thức TÍN CHỈ nên vất vả quá, được cái dạy khỏe re…

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: