Ngô Quốc Anh

August 28, 2007

GT5 – Bài Tập 02

Filed under: Giải Tích 5 — Ngô Quốc Anh @ 16:26

Phần bài tập đầu tiên của môn học GT5 liên quan đến việc khảo sát tính khả tích của các hàm.

 Lấy bài tập ở đây: 02.pdf

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: