Ngô Quốc Anh

August 28, 2007

GT5 – Bài Tập 03

Filed under: Giải Tích 5 — Ngô Quốc Anh @ 16:28

Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu tính khả tích bằng cách sử dụng tiêu chuẩn khả tích Lebesgue, ta sẽ làm quen với khái niệm tập hợp có độ đo không. Phần sau ta sẽ biết thế nào là một tập đo được Jordan, độ đo Jordan của 1 tập hợp.

 Lấy bài tập ở đây: 03.pdf

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: