Ngô Quốc Anh

August 28, 2007

GT5 – Bài Tập 04

Filed under: Giải Tích 5 — Ngô Quốc Anh @ 16:30

 Phần bài tập này tương đối khó và lạ đối với sinh viên, tôi chọn chủ đề là tích phân trên miền tổng quát như giáo trình.

 Lấy bài tập ở đây: 04.pdf

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: