Ngô Quốc Anh

September 24, 2007

GT1 – Bài Tập 01

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 5:51

Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình toán ở bậc đại học với chùm bài tập về lý thuyết số thực và tập hợp. Phần lớn đều đã được đề cập trong chương trình phổ thông. Chỉ xin lưu ý về 2 khái niệm mới là lát cắt và cận trên/dưới đúng.

Lấy bài tập ở đây: gt1-01.pdf

Create a free website or blog at WordPress.com.