Ngô Quốc Anh

September 24, 2007

GT1 – Bài Tập 01

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 5:51

Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình toán ở bậc đại học với chùm bài tập về lý thuyết số thực và tập hợp. Phần lớn đều đã được đề cập trong chương trình phổ thông. Chỉ xin lưu ý về 2 khái niệm mới là lát cắt và cận trên/dưới đúng.

Lấy bài tập ở đây: gt1-01.pdf

Advertisement

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: