Ngô Quốc Anh

September 25, 2007

GT1 – Bài Tập 02

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 9:58

Đây là phần bài tập vô cùng thú vị bởi một lẽ là những khái niệm mà chúng ta đang đề cấp đều đã được giảng dạy trong chương trình THPT. Tuy nhiên một số bài tập không hề đơn giản và cần đầu tư một chút thời gian.

Thực ra bài tập phần này tôi vẫn chưa soạn hết và vì vậy có thể bị thay đổi, tôi sẽ thông báo những thay đổi vào giờ học.

Lấy bài tập ở đây: gt1-02.pdf

Create a free website or blog at WordPress.com.