Ngô Quốc Anh

September 25, 2007

GT1 – Bài Tập 02

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 9:58

Đây là phần bài tập vô cùng thú vị bởi một lẽ là những khái niệm mà chúng ta đang đề cấp đều đã được giảng dạy trong chương trình THPT. Tuy nhiên một số bài tập không hề đơn giản và cần đầu tư một chút thời gian.

Thực ra bài tập phần này tôi vẫn chưa soạn hết và vì vậy có thể bị thay đổi, tôi sẽ thông báo những thay đổi vào giờ học.

Lấy bài tập ở đây: gt1-02.pdf

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: