Ngô Quốc Anh

September 26, 2007

GT2 – Bài Tập 02

Filed under: Giải Tích 2 — Ngô Quốc Anh @ 17:36

Lấy bài tập ở đây: gt2-02.pdf

GT2 – Bài Tập 01

Filed under: Giải Tích 2 — Ngô Quốc Anh @ 17:35

Lấy bài tập ở đây: gt2-01.pdf

GT1 – Bài Tập 09

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 16:45

Lấy bài tập ở đây: gt1-09.pdf

GT1 – Bài Tập 08

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 16:42

Lấy bài tập ở đây: gt1-08.pdf

GT1 – Bài Tập 07

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 16:21

Lấy bài tập ở đây: gt1-07.pdf

GT1 – Bài Tập 06

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 16:18

Lấy bài tập ở đây: gt1-06.pdf

GT1 – Bài Tập 05

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 15:00

Lấy bài tập ở đây: gt1-05.pdf

GT1 – Bài Tập 04

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 7:25

Lấy bài tập ở đây: gt1-04.pdf

GT1 – Bài Tập 03

Filed under: Giải Tích 1 — Ngô Quốc Anh @ 6:44

Lấy bài tập ở đây: gt1-03.pdf

Create a free website or blog at WordPress.com.