Ngô Quốc Anh

October 4, 2007

Đường cong Viviani

Filed under: Các Bài Tập Nhỏ, Giải Tích 5 — Ngô Quốc Anh @ 23:42

Trong phần bài tập về tích phân đường loại II, tôi sẽ cho các bạn làm thêm 1 bài tập có liên quan đến đường cong Viviani. Thế đây là đường cong gì. Về mặt toán học, đường cong Viviani xác định bởi giao của mặt cầu x^2+y^2+z^2=a^2 với mặt trụ x^2+y^2=ax. Về mặt hình học, chúng ta có thể vẽ mô tả đường cong này như sau

Viviani curve.png

Bài tập mà tôi muốn các bạn làm là tính tích phân sau

\displaystyle\oint\limits_V y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz

lấy theo đường cong Viviani V nói ở trên.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: