Ngô Quốc Anh

October 6, 2007

Lá Möbius – Mặt một phía

Filed under: Giải Tích 5, Linh Tinh — Ngô Quốc Anh @ 1:00

Khi học sang tích phân Mặt loại II ta sẽ biết đến khái niệm mặt một phía và mặt hai phía. Một ví dụ kinh điển về mặt một phía là lá Mobius sau.

Möbius strip.jpg

Ví dụ sau đây cũng liên quan đến mặt một phía.

MobiusSnail2B.png

Các bạn có thể đọc chi tiết các thông tin này ở đây http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%.B6bius_strip

Blog at WordPress.com.