Ngô Quốc Anh

October 6, 2007

Lá Möbius – Mặt một phía

Filed under: Giải Tích 5, Linh Tinh — Ngô Quốc Anh @ 1:00

Khi học sang tích phân Mặt loại II ta sẽ biết đến khái niệm mặt một phía và mặt hai phía. Một ví dụ kinh điển về mặt một phía là lá Mobius sau.

Möbius strip.jpg

Ví dụ sau đây cũng liên quan đến mặt một phía.

MobiusSnail2B.png

Các bạn có thể đọc chi tiết các thông tin này ở đây http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%.B6bius_strip

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: