Ngô Quốc Anh

October 10, 2007

Luận Văn Cử Nhân

Filed under: Luận Văn — Ngô Quốc Anh @ 13:36

Bài toán Dirichlet đối với hệ elliptic nửa tuyến tính với phần chính là toán tử Laplace trong miền bị chặn

bsc_cover.pdf
bsc_abstract.pdf

bsc_advisor.pdf
bsc_examiner.pdf

bsc_front.pdf
bsc_chapter1.pdf
bsc_chapter2.pdf
bsc_chapter3.pdf
bsc_back.pdf

Create a free website or blog at WordPress.com.