Ngô Quốc Anh

October 27, 2007

Đề thi cuối kỳ GT5 của K49

Filed under: Đề Thi — Ngô Quốc Anh @ 18:42

Những đề thi này chỉ có tính tham khảo, kể từ năm học 2007-2008 này, hình thức ra đề sẽ được thay đổi nhằm mục đích phù hợp với chương trình đạo tạo theo tín chỉ đang được áp dụng.

kthk_k49-thtsptt_gt5_deso1.pdf

kthk_k49-thtsptt_gt5_deso2.pdf

Blog at WordPress.com.