Ngô Quốc Anh

October 27, 2007

Đề thi cuối kỳ GT5 của K49

Filed under: Đề Thi — Ngô Quốc Anh @ 18:42

Những đề thi này chỉ có tính tham khảo, kể từ năm học 2007-2008 này, hình thức ra đề sẽ được thay đổi nhằm mục đích phù hợp với chương trình đạo tạo theo tín chỉ đang được áp dụng.

kthk_k49-thtsptt_gt5_deso1.pdf

kthk_k49-thtsptt_gt5_deso2.pdf

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: