Ngô Quốc Anh

December 22, 2008

The LaTeX Font Catalogue

Filed under: Linh Tinh — Ngô Quốc Anh @ 23:50

Link sau có rất nhiều font để sử dụng trong TeX http://www.tug.dk/FontCatalogue/allfonts.html. Để sử dụng chúng, các bạn làm như sau:

  • Chọn một font nào đó trong danh sách bằng cách clicj vào tên font hoặc ví dụ minh họa ngay bên dưới, ví dụ tôi chọn font sau Auriocus Kalligraphicus

Auriocus Kalligraphicus sample

  • Trong trang tiếp theo, các bạn chọn link [LaTeX source of PDF sample] để download file TeX ví dụ về xem.
  • Mở file ví dụ và typeset và quan sát kết quả.

auriocuskalligraphicus

Chúc thành công.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: