Ngô Quốc Anh

August 24, 2007

Thông tin về môn học Giải tích 5

Filed under: Giải Tích 5 — Ngô Quốc Anh @ 16:27

Chúng ta sẽ học GT5 trong cả học kỳ I của năm thứ HAI. Nội dung chính của môn học là nghiên cứu, tính toán các tích phân nhiều lớp (là mở rộng tự nhiên của tích phân xác định-tích phân một lớp-trong chương trình GT2).

 Môn học được chia làm 02 phần

  • Tích phân BỘI

    Gồm có tích phân từ 2, 3 đến n lớp. Chúng ta sẽ được học các khái niệm, tính chất và đặc biệt là cách tính tích phân dạng này. Bài tập chủ yếu sẽ chỉ xoay quanh việc tính tích phân 2 và 3 lớp mà thôi. Tôi nhấn mạnh ở đây là CHỦ YẾU chứ không phải là TẤT CẢ.

  • Tích phân ĐƯỜNG, tích phân MẶT, MỐI LIÊN HỆ giữa chúng

    Phần này quan trọng và khó.

Chúc tất cả các bạn học tập tốt môn học này.

Advertisement

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: